تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - درباره ی ما
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران


 محمد رضا غفاری
دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک


محمد علی عسگری
کارشناس ژنتیک


 امیر بروغنی
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

سپیده سهامی
دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک

آزاده صنوبری
کارشناس ژنتیک