تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - کتابخانه DNA
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
دوشنبه 27 تیر 1390 :: نویسنده : محمدرضا غفاری

منابع مختلف DNA را می‌توان برای ساخت مولکولهای
 DNA نوترکیب استفاده کرد. DNA سلول های هسته دار تحت عنوان
 
DNA ژنومی یا تام نامیده میشوند.


DNA ای که در اثر آنزیم ریورس ترنسکریپتاز از روی mRNA ساخته میشود را DNAمکمل یا cDNAمی نامند. می‌توان برای غنی‌سازی توالی های DNAکه اختصاصاً مدنظر ما هستند ‘از بافت یانوع سلول خاصی‌ به عنوان منبع DNA استفاده کرد. مثلاً گلبول‌های قرمز نابالغ خون یا رتیکولوسیت که بطور قالب دارایmRNA گلوبین هستند در کلونینگ ژن های زنجیره های هموگلوبین استفاده شدند.


مجموعه مولکول های DNAنوترکیب که ازیک منبع اختصاصی تهیه میشوند تحت عنوان کتابخانه DNA نامیده می‌شوند.

یک  کتابخانه DNA ژنومی انسان در صورت استفاده از ناقلین پلاسمیدی لازم است شامل چند صدهزار کلون باشد تا به طور محتمل حاویکل ژنوم انسان باشد.

نوع مطلب : DNA، 
برچسب ها :