تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - تغییرات ژن p53
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
چهارشنبه 9 شهریور 1390 :: نویسنده : محمدرضا غفاری

تغییرات ژن p53 به عنوان فاكتور پیش آگاهی دهنده مفید در پیشگیری و درمان سرطان سینه محسوب می شود لذا این مطالعه مولكولی با هدف تعیین جهش های ژن p53  انجام گرفت.در این مطالعه جهش های ژن p 53 در دو اگزون 6 و 7 با روش غیر رادیواكتیو (PCR-SSCP) Polymerase Chain Reaction Single Strand Conformation Polymorphism مورد بررسی قرار گرفت و میزان جهش با عوامل هیستوپاتولوژیكی تومور و وجود پیشینه فامیلی و سن بیماران با آزمون آماری Fisher exact مقایسه شد.

 24 بیمار مبتلا به سرطان سینه اولیه انتخاب گردید. نمونه ها بعد از تشخیص پاتولوژی و بررسی وجود پیشینه فامیلی برای سرطان جهت استخراج DNA مورد بررسی قرار گرفتند. استخراج DNA با دو روش فنل كلروفرم و Boiling انجام گردید. در مرحله بعد با انتخاب پرایمرها و چرخه گرمایی مناسب دو اگزون 6 و 7 با واكنش PCR تكثیر گردید. سپس محصول PCR با روش SSCP مورد بررسی و در نهایت با نیترات نقره رنگ آمیزی و مطالعه شد.نتایج بدست آمده حاكی است كه 8/45% بیماران زیر 35 سال سن داشتند. تشخیص پاتولوژیكی در 3/83% موارد Infiltrating Ductal Carcinoma یا IDC و بقیه موارد از نوع Infiltrating Lobular Carcinoma یا ILC بود، وقوع سرطان در پیشینه فامیلی در 6/66% موارد منفی بود. میزان جهش در اگزون 6 (8%) و در اگزون 7 (6/16%) و در كل 25% مشاهده گردید. میزان جهش در ژن p53 با هریك از فاكتورهای فوق الذكر جداگانه مورد بررسی قرار گرفت كه ارتباط معنی داری در هیچیك از موارد مشاهده نگردید.نكته قابل توجه میزان بالای جهش در ژن p53 است كه تأكیدی بر نقش مهم این ژن در روند تومورزایی سرطان پستان است.

نوع مطلب : DNA، 
برچسب ها :